“ถนน” ที่ดี เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เพื่อขับเคลื่อนแนวทาง “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ”
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่บ้านสำโรง อ.โนนไทย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อม นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.และนายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง ลงพื้นที่ อ.โนนไทย พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม.09305 บ.สำโรง–บ.หนองแวง ต.สำโรง อ.โนนไทย และให้เกียรติเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง อบจ.นครราชสีมา ผู้รับจ้าง และตัวแทนภาคประชาชนใน ต.สำโรง เพื่อขับเคลื่อนแนวทาง “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ” รวมถึงรับทราบปัญหาของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากยังมีถนนอีกหลายสายทางที่ชำรุดเสียหาย ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจรไปมาอยู่บ่อยครั้ง ในโอกาสนี้ “นายก อบจ.” ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อหารือกับผู้บริหารและส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ ในการประสานแผนพัฒนาฯ ตามระเบียบของทางราชการ อันจะนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหาไดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป
โดยมี นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส นายอำเภอโนนไทย, นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย, พ.ต.ต.สุทธิชัย อุปถัมภ์ สวป.สภ.โนนไทย, นายสุทิน พูนน้อย นายก ทต.สำโรง, ร.ต.ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจรัตนา นายก ทต.บัลลังก์, ว่าที่ ร.ท.อนุรักษ์ พูนน้อย นายก อบต.ค้างพลู, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, อสม. และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนโครงการซ่อมสร้างถนนฯ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สำหรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัสท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม.09305 บ.สำโรง–บ.หนองแวง ระยะทาง 2,500 เมตร งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 9,977,000 บาท เป็นโครงการที่อยู่ในงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมปี 2564 นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2565 อบจ.ยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ อ.โนนไทย จำนวน 4 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท
“อบจ.ต้องการให้ประชาชน “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ” เพราะการจะขับเคลื่อนนโยบาย การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ หรือการพัฒนาในทุกมิติ ทุกด้าน เราต้องก้าวไปพร้อมๆกัน”