“ดร.ยลดา” ลงพื้นที่ อ.โนนสูง เดินหน้า ประชาสัมพันธ์ – ทำ MOU เตรียมลุยถนนโฉมใหม่ ภายใต้แนวทาง “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ”
.
วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต1 และ นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต2, นายช่างประจำโซน และคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม.10206 มิตรภาพ – หนองโจด ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา ได้จัดสรรงบประมาณลงมาในการซ่อมสร้างให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย รวมทั้งได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ. – ผู้รับจ้าง – ตัวแทนประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ” เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการได้อย่างเต็มที่ ในส่วนของ อบจ. ก็ต้องการให้ถนนของทุกสายทางเป็นถนนโฉมใหม่ที่ได้มาตรฐานของ อบจ.อย่างแท้จริง
โดยมี นายกฤติพงศ์ ถวิลสุวรรณวัง นายก อบต.โตนด, นายอำนวย คบทองหลาง นายก อบต.ลำมูล, คณะผู้บริหาร, ประธานสภา อบต., ปลัด อบต., นายยงยุธ เถื่อนกลาง ผอ.รพ.สต.โตนด, นายเพทาย สุภัทโรบล ผอ.รพ.สต.นาราดพัฒนา, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, อสม, อปพร และ ตัวแทนประชาชน ร่วมรับฟังเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สำหรับ อ.โนนสูง อบจ.นครราชสีมา ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 จัดสรรลงไป 15 โครงการ จำนวนเงิน 43,611,000 บาท นอกจากนี้ในปี 2565 อีกจำนวน 18 โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น 62,076,000 บาท และ ถนน อบจ.นม.10206 มิตรภาพ – หนองโจด ระยะทางยาว 2,560 เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างด้วยระบบโซล่าเซล เป็นโครงการที่อยู่ในงบประมาณ ปี 2565 มูลค่าการก่อสร้าง จำนวน 9,980,000 บาท