ครู อบจ.โคราช อบรมหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือฯ
เตรียมยกระดับสู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนปากช่อง 2 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี รร.สังกัด อบจ.นครราชสีมา “การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 5/2565 โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุน รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายพงศ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, นายณัฎฐพัชร์ อนิวัตกูลชัย เลขานุการสภาฯ, นางสาวนงนุช เลิศด้วยลาภ ส.อบจ.อ.ปากช่อง เขต2, นางณภัทร์ศรัญญ์ เพศประเสริฐ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา ทั้ง 58 แห่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
“การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง” อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ รร.ปากช่อง 2 ร่วมกับ สมาคมสโมสรวิทยากรลูกเสือสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ระหว่างวันที่ 2 – 8 พ.ค. 65 ณ ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รร.ปากช่อง 2 เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ “การพัฒนาและยกระดับคุณภาพกิจกรรมลูกเสือสู่ความเป็นเลิศและเป็นหนึ่ง” ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการในการฝึกอบรมลูกเสือสำรองและมีคุณวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานศึกษาอย่างมีมาตรฐาน
ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 101 คน ทั้งนี้สำนักงานลูกเสือ จ.นครราชสีมา ได้อนุญาตให้เปิดการฝึกอบรม อนุมัติเลขรุ่น รุ่นที่ 5/2565 ซึ่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการฝึก และคณะวิทยากร จากสมาคมสโมสรวิทยากรลูกเสือสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 8 และหน่วยงานทางการศึกษาในทุกสังกัด มาเป็นคณะวิทยากร นำโดย นายพรศักดิ์ ค้าขาย เป็น ผอ.ฝึกอบรม กองที่1 และ นายพนม รอดสันเทียะ เป็น ผอ.ฝึกอบรม กองที่2
อบจ.ขอขอบคุณ นายมนูญ ทับศรีแก้ว ผอ.รร.ปากช่อง 2 ที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ และอนุเคราะห์บุคลากรตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 7 วัน