“นายก หน่อย” เน้นย้ำ
“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ”
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเงินภาษีของประชาชน!!
วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.,พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.,นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูงเขต 1, นายสมพร จินตนามณีรัตน์ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2, นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, ผอ.ส่วนฯ,คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และนายช่างประจำโซน ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน อบจ.นม.10204 บ.กลึง-หนองสะแก และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.-ผู้รับจ้าง-ตัวแทนประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ” เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการได้
โดยมี นางสิรินรรยา วรรณศรี ปลัดอำเภอโนนสูง, นายวีรยุทธ รายพิมาย นายก อบต.ขามเฒ่า พร้อมฝ่ายบริหาร, นายกมล มุ่งขอบกลาง ปธ.สภา อบต. พร้อมรอง ปธ.สภา อบต.,ปลัด อบต.,นางสุมาลี ด่านยางหวาย ผอ.รพ.สต.บ้านไพล, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำชุมชน, อสม, อปพร และ ตัวแทนประชาชน ร่วมรับฟังเพื่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
อบจ.นครราชสีมา จัดสรรงบประมาณปี 2564 จำนวน 15 โครงการ เป็นเงิน 43,611,000 บาท และในปีงบประมาณ 2565 อีกจำนวน 18 โครงการ เป็นเงิน 62,076,000 บาท ซึ่งโครงการซ่อมสร้างฯ ถนน อบจ.นม.10204 บ.กลึง – บ.หนองสะแก ระยะทาง 1,685 เมตร มูลค่าการก่อสร้าง 7,780,000 บาท และเป็น 1 ใน 18 โครงการของงบประมาณปี 2565 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนใน อ.โนนสูง ต่อไป
ถนน อบจ.โคราช เป็นถนนโฉมใหม่ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมสร้างด้วยมาตรฐานของอบจ.
“นางยลดา หวังศุภกิจโกศล” นายก อบจ. เน้นย้ำเสมอว่า “ถนนของประชาชน มาจากเงินภาษีของประชาชน ฉะนั้น ประชาชนต้องมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ”