ใกล้ความจริง!! อบจ.โคราช เตรียมสร้าง “สนง.อบจ.” แห่งใหม่
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ปธ.สภา อบจ., นายชวาล พัฒนกำชัย ส.อบจ.อ.ขามสะแกแสง, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง พร้อมด้วย ส่วนงานสังกัด อบจ.นครราชสีมา ที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) โดย ดร.ธนนันต์ อยู่หว่าง ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ศรีเวียง กาพย์พิมาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ เพื่อวางแนวทางการก่อสร้างสำนักงาน อบจ. แห่งใหม่ บริเวณศูนย์ราชการรอง ตรงข้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์นครรชสีมา ต.โคกกรวด ซึ่งหากได้ข้อสรุปทั้งด้านการออกแบบและรูปแบบการก่อสร้างแล้ว ทางฝ่ายบริหารจะได้นำเสนอในที่ประชุมสภา อบจ. นำไปสู่การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ตามแผนข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
สำหรับสำนักงาน อบจ.นครราชสีมา แห่งใหม่ โครงสร้างและการออกแบบจะเน้นการก่อสร้างด้านการบริหารพื้นที่ให้ได้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด การแบบที่เน้นความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ รูปแบบของอาคารที่ทันสมัยโดยเฉพาะการเป็นอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน และนำเทคโนโลยีที่จำเป็นเข้ามาใช้ประกอบภายในอาคารสำนักงาน
อย่างไรก็ตาม การหารือครั้งนี้ถือเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งหลังจากนี้ คณะผู้บริหาร อบจ., ผอ.สำนักช่าง และส่วนงานที่เกี่ยวข้องจะประชุมร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัด และเดินทางไปยังสถานที่ก่อสร้าง จัดทำภาพพิกัดของเนื้อที่และแนวเขตที่ชัดเจน เพื่อนำมาประกอบในการออกแบบและก่อสร้างต่อไป