ทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา “อบจ.โคราช”
เน้นหลักสูตรการศึกษา “สร้างคน สร้างอาชีพ”
และสอดคล้องหลัก 3 ดี 4 ประกัน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา และหารือข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดเป็นนโยบายให้สอดคล้อง 3 ดี 4 ประกัน โดยมี นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นายอาคม หาญสงคราม ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนสังกัด อบจ. 6 กลุ่ม, ผศ.ดร.ณัฐธิญา เบือนสันเทียะ คณะที่ปรึกษานายก พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์และหัวหน้าฝ่ายฯ สำนักการศึกษาฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อให้เกิดแนวทางพัฒนาการศึกษาของ อบจ.นครราชสีมา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายนายก อบจ. ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย 3 ดี 4 ประกัน ทำอย่างไรให้แต่ละโรงเรียนสร้างความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ด้านกีฬา และ ด้านดนตรี ให้ความชัดเจนนำไปสู่เป้าหมาย 3 ดี ได้แก่ ประสิทธิภาพดี คุณภาพดี และสิ่งแวดล้อมดี ส่วน 4 ประกัน ได้แก่ ประกันหลักสูตรสถานศึกษา อาทิ การจัดทำหลักสูตรให้เป็นลายเส้นที่แสดงความเป็นหลักสูตรเฉพาะของ อบจ.นครราชสีมา ประกันคุณภาพการศึกษา ประกันความปลอดภัย และ ประกันโอกาสทางการศึกษา ให้มีการขับเคลื่อนระบบการศึกษาไปตามเกณฑ์ ที่สำคัญลดความเหลื่อมล้ำโอกาสทางการศึกษา
ปัจจุบันทั้ง 58 โรงเรียนในสังกัด อบจ. ยังมีด้านที่แตกต่าง ทั้งด้านขนาดสถานศึกษา ด้านวิชาการ และความแตกต่างของผู้เรียน ฉะนั้นจึงต้องมีการออกแบบหลักสูตรให้ถูกจุด ที่สำคัญต้องไม่ลืมหลักสูตรที่เน้นความเป็นชุมชน ให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงชุมชนและถิ่นเกิดของตนเอง มีความสุขกับการเรียน ได้เรียนอย่างที่ต้องการเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายด้านการศึกษา ในส่วนของ อบจ. พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกด้านทุกมิติ ต้องมีการขับเคลื่อนการ “สร้างคน สร้างอาชีพ” ให้ผู้ปกครองมั่นใจในระบบการศึกษาของ อบจ.ที่ต้องการเห็นถึง “โอกาสทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด” ต่อไป
“ เราต้องการเห็นความ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้างมาตรฐานการศึกษา” ของ อบจ.นครราชสีมา ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนมากกว่า 2 ภาษา การเรียนเพื่อให้เกิดการสร้างคนคุณภาพ เรียนเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพที่มั่นคง มีการบูรณาการร่วมกันมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย เพื่อต่อยอดด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ ที่ผ่านมา อบจ.ได้ทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามทิศทางและเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จและเต็มศักยภาพ”