อบจ.โคราช ห่วงใยประชาชนจัดอบรม “การประกอบอาชีพเสริม” ให้ผู้ว่างงาน
ในวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสมาคมฮากกา อำเภอเมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ #นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต2 ,นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ทำพิธีเปิดโครงการ “ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม” สำหรับประชาชนในพื้นที่เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาว่างงาน ส่งเสริมให้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี ผศ.ดร.อารักษ์ ธีรอำพน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร