“เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับอนาคตนครชัยบุรินทร์”
วันที่ 19 พฤษภาคม ที่ โรงแรมสีมาธานี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบหมายให้ นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ที่ปรึกษานายก อบจ.นครราชสีมา และนายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ กับอนาคตนครชัยบุรินทร์” เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาทางกายภาพ
โดยมี นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติ