สจ. “อ.ชุมพวง อ.ลำทะเมนชัย อ.เมืองยาง”
ผนึกกำลัง “นายก หน่อย” พัฒนาโคราชโฉมใหม่
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่ ต.โนนรัง อ. จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นางนารดา อึ้งสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.ชุมพวง, นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข ส.อบจ.อ.ลำทะเมนชัย, นายประเวทย์ ชุมสงฆ์ ส.อบจ.อ.เมืองยาง, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, ผอ.ส่วนฯ,คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง, นายช่างประจำโซน และหัวหน้าศูนย์ประสานงาน อ.ชุมพวง อ.ลำทะเมนชัย อ.เมืองยาง ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการถนน (อบจ.นม.17309) บ.หนองหว้า-บ.หนองขาม อ.ชุมพวง ที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 9,925,000 บาท
นอกจากนี้ นายก อบจ. ยังได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เป็นความร่วมมือระหว่าง อบจ.-ผู้รับจ้าง-ตัวแทนประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ” เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของโครงการได้
โดยมี นายนิมิต ปัทมเจริญ นอภ.ชุมพวง, นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นอภ.ลำทะเมนชัย, นายเสวียน สุทธิไธสง นายก อบต.โนนรัง พร้อมฝ่ายผู้บริหาร-สมาชิกสภาฯ, นายชยกฤต ยินดีสุข นายก ทต.หนองบัววง พร้อมฝ่ายบริหาร-สมาชิกสภาฯ, นายสุรัตน์ สมัยกลาง ผอ.รพ.สต.โนนรัง, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อปพร. อสม. และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอแนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน
“การที่ อบจ. ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการซ่อมสร้างถนนฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นความโชคดีเพราะเราได้มาพบปะกับพี่น้องประชาชน ได้มาบอกกล่าวว่า อบจ.จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะถนนสาย อบจ.นม.17309 จะเอื้อประโยชน์ต่อประชาชาชนถึง 3 อำเภอด้วยกัน เพราะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง อ.ชุมพวง อ.ลำทะเมนชัย อ.เมืองยาง และยังมีอีกหลายสายทางที่เชื่อมถึงกัน ฉะนั้น หากมีการประสานความร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกันพัฒนาโดยเฉพาะ อบจ. เทศบาลและ อบต. หากมีการประสานแผนที่ดี ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ที่จะได้ใช้ถนนที่ดี มีมาตรฐาน เพื่อการเดินทางติดต่อราชการ ด้านการศึกษา หรือด้านการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ก็จะสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น”