“สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสมาคมฮากกา อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้ นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ. เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองนครราชสีมา รุ่นที่ 4 พร้อมด้วย นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2 และนางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีเปิด
การอบรมฯ ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวอมรรัตน์ มีสุวรรณ และคณะ ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน สาขาหัวทะเล เป็นวิทยากรประจำหลักสูตร ทั้งนี้ ระยะเวลาการจัดอบรม1 รุ่นต่อ 1 วัน จำนวน 5 รุ่น มีหลักสูตรการอบรมทั้งสิ้น 4 หลักสูตร การอบรมรุ่นที่ 4 ครั้งนี้ เป็นหลักสูตรการขายออนไลน์ หรือ “Digital Marketing” เน้นการสร้างเทคนิคและวิธีการขายของออนไลน์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ โดยมั่นใจว่าหลักจากจบหลักสูตรการอบรมไปแล้ว เราจะเห็นพ่อค้า แม่ค้า ออนไลน์ รายใหม่ เพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญจะสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อีกช่องทางหนึ่งด้วย