ร่วมมือสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
“หาโอกาสเพื่อให้มีโอกาส”
นักเรียน อบจ. ได้ศึกษาต่อ ป.ตรี
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ ห้องประชุม สนง.อบจ.นครรราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา หารือร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM) นำโดยนางณัฐฐิรา ธนาคุณ ผอ.งานเครือข่ายการศึกษา และคณะสถาบันปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อศึกษาแนวทางดำเนินโครงการทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนในสังกัด อบจ.นม. ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน อบจ. ได้รับทุนเรียนฟรีตลอดระยะเวลา 4 ปี จนจบปริญญาตรีในสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ในระหว่างฝึกงานจะได้รับเงินค่าตอบแทนด้วย โดยมี นายนรเสฏฐ์ ศิริโรจนกุล รองนายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นางประทีป ถิ่นโคกสูง หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนางฐิตารีย์ สร้อยจิตต์ หน.ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา