ส่งมอบถนน อบจ. ถึงมือพี่น้องชาว ต.รังกาใหญ่
ด้าน “นายก หน่อย” เน้นย้ำ ถนนต้องดี มีความปลอดภัย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก, นายสมบูรณ์ นิยมไร่ ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 1, นายพงษ์พันธุ์ พันธุ์ศรีนคร ส.อบจ.อ.พิมาย เขต 2, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และ นายช่างประจำโซน ร่วมส่งมอบ ถนน อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อใช้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย
โดยมี นายเศรษฐี แพรกนัทที ปลัดอาวุโส อ.พิมาย, นายเสถียร ควบพิมาย นายก ทต.รังกาใหญ่, นายบุญชู ศรีโพธิ์ นายก อบต.นิคมสร้างตนเอง, นายพงษ์ ศิลป์สวัสดิ์ นายก อบต.ชีวาน, นางกัญจน์มิตา ธันวัฒณ์ธีรากุล ผอ.รพ.สต.นิคมฯ 2 ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และ ประชาชน ให้การต้อนรับ
ถนน อบจ.นม.15205 สายเมนที่ 5 มีขนาดความกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ความยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าส่งสว่าง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานตามมาตรฐานของ อบจ.นครราชสีมา ก่อสร้างด้วยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบจ.นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 4,750,000 บาท เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากถนนสายนี้อย่างเต็มศักยภาพ ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
นอกจากมาส่งมอบถนนถึงมือพี่น้องประชาชนชาว ต.รังกาใหญ่ แล้ว ยังได้รับการประสานจาก นายไพศาล สุขสุมนต์ศิลป์ ผอ.รร.นิคมสร้างตนเอง 5 ว่า ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนแห่งนี้ มีรถสัญจรไปมาจำนวนมาก จึงขอความอนุเคราะห์ อบจ.นครราชสีมา สนับสนุน สัญญาณจราจรและทางม้าลาย ทั้งนี้ นายก อบจ. ได้มอบให้ นายสมเกียรติฯ รองนายก อบจ. และ นายธีระชัยฯ ผอ.สำนักช่างดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และ ตีเส้นจราจร ให้เห็นเด่นชัด ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ที่ใช้เส้นทางบริเวณนี้ ซึ่งก็มีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง มาร่วมรับฟังข่าวดีด้วยเช่นกัน
“ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันดูแลถนนที่เป็นของพี่น้องประชาชน เพื่อให้มีการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้สัญจรไปมา การขนส่งพืชผลทางการเกษตร และการเดินทางไปติดต่อราชการ รวมถึงด้านการศึกษา หรือแม้กระทั่งการเดินทางไปติดต่อราชการ ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยต่อไป”