ครูงานทะเบียน อบจ.โคราช 58 แห่ง
ลงลึก ระบบ “ปพ.3” ออนไลน์
ง่ายต่อการค้นหา – ตรวจสอบข้อมูล
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดฯขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ได้รับเกียรติจาก นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดฯ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการใช้ระบบ ปพ.3 ออนไลน์และใช้งานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก อบจ.มีนักเรียนระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2564 เป็นจำนวนมากการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรักษาไว้อย่างดี ที่สำคัญจะทำให้งานทะเบียนของสถานศึกษาเป็นระบบ ระเบียบ ถูกต้อง สะดวก และง่ายต่อการค้นหา ตรวจสอบมากขึ้น
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. ร่วมพิธีเปิด พร้อมกันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายพุทธรัตน์ นัยวิกุล ผอ.รร.เทศบาล2 วัดสมอราย และ นายกำธร ฉัตรเสน ผู้ช่วย ผอ.รร.เทศบาล3 ยมราชสามัคคี ให้ความรู้ในเรื่องการกรอกข้อมูลในเอกสารหลักบานทางการศึกษาที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ปพ.1 – ปพ.3 รวมถึงการกรองข้อมูลในโปรแกรม ปพ.3 ออนไลน์ ที่ถูกต้องและเป็นระบบแก่ผู้เข้ารับการอบรม
“การนำระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ มาใช้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา นอกจากจะมีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังถือเป็นการปฏิบัติตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อขยายรองรับการรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาต่างสังกัด หรือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด อบจ. มีระบบการรองรับและจัดเก็บข้อมูลแบบ Big Data เพื่อให้เป็นปัจจุบันด้วยการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในสถานศึกษา และ อบจ.พร้อมที่จะพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนแบบไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงการอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับคุณครูอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง นายก อบจ. ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ เพราะอยากเห็นบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”