“ดร.ยลดา” เน้นย้ำด้านคุณธรรม จริยธรรม
หวังให้บุคลากร นำแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน
ต่อยอดการทำงาน และ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก!!
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ด้าน “ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดฯ” รุ่นที่1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ คณะครู – บุคลากรทางการศึกษา และ พนักงานจ้าง ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา
การอบรมฯ ดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทองใบ หนูไพล ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ. และ คณะวิทยากรจากวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
“การปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ โดยพื้นฐานแล้วทุกคนจะต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ หรือแม้แต่พนักงานจ้าง เพื่อให้เกิดความถูกต้องให้ในการทำงานในหน้าที่ของตนเอง ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และที่สำคัญไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งบุคลากรในสังกัดฯ จะต้องพัฒนาใน 5 ด้าน ได้แก่ (1)ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน (2)ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง (3)ด้านการบริหาร (4)ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ (5)ด้านคุณธรรมจริยธรรม ขอให้ทุกคนตักตวงความรู้ที่ได้รับและนำไปใช้นำไปต่อยอดและปรับใช้สำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน”