อบจ.โคราช เดินหน้าโรงเรียนต้นแบบปลอดขยะ (Zero Waste School) “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ”
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 58 แห่ง เพื่อให้เป็นต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โดยใช้หลักการ 3 Rs ได้แก่ การใช้น้อย (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นการลดปริมาณขยะที่ต้องการนำไปกำจัดและมีการออกมาใช้ประโยชน์ใหม่ และยังเป็นการสนองตอบนโยบาย“จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ” พร้อมมอบอุปกรณ์ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท และถังขยะติดเชื้อให้แก่ โรงเรียนสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 23 โรงเรียน ที่เป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆ เข้ามาศึกษาดูงานได้ในอนาคต
โดยมี นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงเรียน จากทั้ว 58 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักช่าง ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา