อบจ.โคราชจัดอบรมบุคลากร
ด้านคุณธรรมจริยธรรมรุ่นที่ 2
นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ด้าน “ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดฯ” รุ่นที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ คณะครู – บุคลากรทางการศึกษา และ พนักงานจ้าง ในสังกัด อบจ.นครราชสีมา
การอบรมฯ ดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทองใบ หนูไพล ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ. และ คณะวิทยากรจากวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม