ตาลโตนด “อัตลักษณ์” พื้นถิ่นโนนไทย
“ดร.ยลดา” ชูอัตลักษณ์ พื้นถิ่นชาว อ.โนนไทย ร่วมเสวนาแนวทางอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพจากตาลโตนด ซึ่งเป็นผลผลิตที่โดดเด่นของ อ.โนนไทย โดยมีพื้นที่ในการปลูกตาลโตนดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานและชุมชนจะต้องร่วมกันบูรณาการในการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการสร้างอาชีพจากตาลโตนด และเป็นการส่งเสริม สืบทอดการปลูกตาลโตนด เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ที่สำคัญหากมีการจัดตั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน ก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะที่ผ่านมา ได้มีหน่วยงานราชการพื้นที่ อ.โนนไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ร่วมศึกษาแนวทางการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของ อบจ.นครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญและเป็นการเริ่มต้นที่ดี หากทุกภาคส่วนจะร่วมกันสนับสนุนให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพและมีรายได้จาก “ตาลโตนด” ต่อไป
การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จัดขึ้นที่ บ้านสวนสักทอง ต.ถนนโพธิ์ อ.โนนไทย นำโดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในการเสวนาร่วมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายสุรศักดิ์ ตันติสวัสดิ์ ส.อบจ.อ.โนนไทย, พระครูพิพิธธรรมวิภัช เจ้าคณะ อ.โนนไทย, นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาศ นายอำเภอโนนไทย, พ.ต.ต.สุทธิชัย อุปถัมภ์ สวป.สภ.โนนไทย, นายจิติวัฒนา ศรีคราม ผอ.รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์, นายอภินันท์ เจริญศิริ ผอ.รร.โนนไทย, นายจำนง ทวนขุนทด เกษตรอำเภอโนนไทย, นายฤทธิ์เดช ขอบังกลาง นายก อบต.ถนนโพธิ์ และ นายนิพนธ์ เปลี่ยนกลาง ปธ.ศูนย์ สปก.อ.โนนไทย, นายสมศักดิ์ นิลภา ผู้แทนจากชมรมรักษ์โนนไทย รักษ์ตาลโตนด
โดยสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใต้การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพจากตาลโตนด เราจะได้เห็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์จากตาลโตนด การแปรรูปอาหารคาว หวาน จากลูกตาลสด และอีกหลากหลายที่สามารถใช้ส่วนต่างๆ ของตนตาลน้ำมาเป็นผลิตภัณฑ์ ข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ อีกมากมาย
“อยากเห็นชุมชนพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเองเพราะ อ.โนนไทย มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน มีของดีอำเภอโนนไทย มีวัดหลวงพ่อจอย ที่พุทธศาสนิกชนเคารพกราบไหว้ มีพืชผลทางการเกษตร มีมะขามเทศโนนไทย เป็นต้น เรามาร่วมกันเปิดบ้านโนนไทยให้เป็นที่รู้จัก ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่สร้างโอกาสทางอาชีพและเศรษฐกิจ อยากให้นำสิ่งเหล่านี้มาหล่อหล่อม และ นำร่อง ไปพร้อมกับ “อบจ.นครราชสีมา” โดย อบจ.พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม เรามี รร.โนนไทยคุรุอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนในสังกัด อบจ. ที่มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้นักเรียน มีการปรับพื้นที่บางส่วนให้เป็นสมาร์ทฟาร์ม ที่ให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมเรียนรู้วิถีชุมชนภายใต้การนำเทคโนโลยี ด้านการเกษตรเข้ามาใช้ในกิจกรรมด้วย … ฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมก็คือทุกภาคส่วนมีแนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เกิดประโยชน์ต่อชาวอำเภอโนนไทยอย่างแท้จริง”