“สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย”
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ. และ พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก, นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักช่าง, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ และ นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ปลอดโรคจากสุนัขจรจัด ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียสังกัด อบจ.นครราชสีมา จำนวน 58 แห่ง
พร้อมกันนี้ได้มีบริการทำหมันสุนัขจรจัด การให้ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน, ป้องกันโรคสุนัขบ้า, ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสุนัข การทำหมัน และหาที่พักพิงสุนัขจรจัด ภายใต้แนวทางการดำเนินงาน “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าห้าฯ กรมพระศรีสว่างควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งจะจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ ทั้ง 58 แห่ง จำนวน 26 รุ่น
โดยมี นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา, นายรัชภูมิ เขียวสนาม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ, นายชายเขต มีประเทศ ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา, นายรณกร ขำดี สัตวแพทย์อาวุโส, นางสาวทัศนีย์ เวชพันธุ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ, นางสาวฬียากร นนทะดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ, นางสาวฐานิสา ประทุมสุวรรณ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ, นายเค็น ไค นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ, ร่วมพิธีพร้อมทั้งให้บริการทำหมันสุนัขฟรี
การดำเนินโครงการ ครั้งนี้ อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียน เนื่องจากการสำรวจสุนัขจรจัดพบว่า มีสุนัขจรจัด จำนวน 488 ตัว เพศผู้ จำนวน 175 ตัว เพศเมีย จำนวน 273 ตัว ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 18 ตัว คิดเป็นร้อยละ 4.02 ยังไม่ได้รับวัคซีน จำนวน 430 ตัว คิดเป็นร้อยละ 95.98 ได้รับการทำหมันแล้ว จำนวน 32 ตัว คิดเป็นร้อยละ 71.14 ตัว ยังไม่ทำหมัน จำนวน 416 ตัว คิดเป็นร้อยละ 92.86 และมีการเพิ่มของจำนวนประชากรสุนัขอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีรายงานว่านักเรียนและบุคลากรถูกสุนัขกัด ซึ่งสุนัขส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำให้ประชาชนปลอดโรคพิษสุนัขบ้า