ส่งเสริมประชาชน อ.เทพารักษ์
เดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาพี่น้องประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้อย่างถูกต้องอย่างยั่งยืน
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ.นม., นางบังอร บัวโคก ปลัดอำเภอ, นายเสกสรร วิวัฒน์สกุลรัตน์ ส.อบจ.อ.เทพารักษ์, นายเชิดชัยชนะ ยุทธกล้า เกษตรอำเภอ, นายประภาส ปิ่นกระโทก ผช.สาธารณสุข พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ที่ หอประชุม รร.เทพารักษ์ราชวิทยาคม อ.เทพารักษ์ ซึ่งการอบรมนี้ได้รับเกียรติวิทยากร นายชัยวัฒน์ เหล็กจันอัด นายอำเภอเทพารักษ์, นางรมณ ณะรังสี พัฒนาการอำเภอเทพารักษ์ และนายบุญเชิญ เที่ยงสันเทียะ ปราชญ์ชาวบ้าน มาให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรม