Brainstorm สร้าง “ทีม” PR ที่เข้มแข็ง
เป้าหมายสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร
📣ปัจจุบัน เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร หน่วยงาน หรือธุรกิจ มีความจำเป็นอย่างมาก อบจ.นครราชสีมา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปี มีการจัดสรรงบประมาณลงไปพัฒนาพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา และอีกหลายๆ ด้าน เพื่อให้ก้าวไปสู่การ “สร้างคน สร้างเศรษฐกิจ สร้างเมืองโคราช” อย่างยั่งยืนและมั่นคง หนึ่งในความสำคัญ คือ การสื่อสารที่สามารถเข้าใจ เข้าถึง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่าง อบจ.นครราชสีมา และ ประชาชน
วันนี้ (4มิถุนายน 2565) อบจ.นครราชสีมา ภายใต้การนำของ ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ โดยมอบ คุณนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ. ซึ่งดูแลด้านงานประชาสัมพันธ์ภาพรวมขององค์กร หาแนวทางในการสร้างทีม “ประชาสัมพันธ์” ที่เข้มแข็งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์ อบจ.นครราชสีมา เน้นหลักสูตรการวางแผนการสื่อสาร และการทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ น่าจดจำ และเข้าใจง่าย
โดยวิทยากร คุณพฤกษ์ติศักดิ์ บุตรานนท์ Strategic Media Planner & Producer เจ้าของ B house Studio ประสบการณ์ด้านงานถ่ายภาพ งานโฆษณา และอดีตที่ปรึกษาด้านพลังงานที่ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความรู้ เทคนิคและการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง
“ความสำเร็จของ อบจ. คือการลงมือทำให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ยิ่งไปกว่านั้น ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการรับรู้ที่ถูกต้องจากการสื่อสารผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ ที่เข้าใจง่าย และน่าสนใจ เรามั่นใจว่า การสร้างทีมประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง มีจุดมุ่งหมายและการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้ อบจ.เข้าถึงประชาชน และ ประชาชนรู้จักและเข้าถึง อบจ.นครราชสีมา มากขึ้น ด้วยเช่นกัน”