”ผู้ว่าฯวิเชียร ชวนเยี่ยมวัด”
เช้านี้ (7มิถุนายน2565) ที่ วัดบึง อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 10 รูป ในกิจกรรม ”ผู้ว่าฯวิเชียร ชวนเยี่ยมวัด” เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และหน่วยงานต่างๆ ได้ปฏิบัติและนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน พลิกฟื้นวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทย โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่า จ.นม., นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่า จ.นม., นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่า จ.นม., นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่า จ.นม., นายวิจิตร กิจวิรัตน์ ปลัด จ.นม., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธี