อบจ.โคราช ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความสุขกายและสุขใจ
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เปิดการอบรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ในวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2565 ให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแล รู้จักวิธีดูแลสุขภาพและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรง เกิดความสุขกายและสุขใจ
โดยมีนายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นายเอกรัฐ ณรงค์สระน้อย เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พร้อมด้วยคณะพยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน สำหรับกิจกรรมฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้ อบจ. ได้คณะวิทยากรจาก สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมา สถาบันพระบรมราชนก,อาจารย์นาตยา ทฤษฎิคุณ และอาจารย์พรพิมล มีสุวรรณ มาบรรยายให้ความรู้