7 มิถุนายน 2565
สำนักช่างได้นำชุดเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่ บ้านซับเศรษฐี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพจาก : คุณประมวล