“ขับเคลื่อนโคราชสู่ Smart City อย่างสมบูรณ์แบบ”
“อบจ.โคราช ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City) พุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ให้ชาวโคราชทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการบริการต่างๆ ผ่าน Smart City ที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดอย่างทันสมัยมาใช้ตามบริบทของเมือง
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมมรกต อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา (Korat Smart City) ระหว่างจังหวัดนครราชสีมา กับ เครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Korat Smart City )และร่วมเปิดเมืองอัจฉริยะจังหวัดนครราชสีมา อย่างเป็นทางการ
โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, อธิการบดีมหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา, ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด, ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัด, นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัด และส่วนราชการ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ที่สำคัญทั้ง 7 ด้านให้มีความเป็นอัจฉริยะ ได้แก่ ด้านคมนาคม, สิ่งแวดล้อม, ชุมชน, เศรษฐกิจ, พลังงาน, ประชากร และ การบริหารภาครัฐ
“ในการลงนาม MOU ครั้ง นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ. นครราชสีมา มอบให้นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ. เป็นผู้แทนในการลงนาม ซึ่ง MOU ฉบับนี้จะเป็นการร่วมดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนา Korat Smart City ของจังหวัดอย่างยั่งยืน มีความเข้าใจในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและ Smart City โดย อบจ.พร้อมที่จะสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ตรงกับแนวทางการดำเนินงานของ อบจ.นครราชสีมา ด้วยเช่นกัน เพราะจะเป็นแนวทางในการช่วยลดต้นทุนและสร้างโอกาสด้านรายได้ให้กับประชาชนชาว จ.นครราชสีมา ต่อไป”

ใส่รายละเอียดข้อความต่าง ๆ ลงตรงนี้ครับ……