“ดร.ยลดา” พร้อม!!ประกาศใช้แผนฯ 5 ปี
หลังประสานแผนสามพี่น้องท้องถิ่น
พบโครงการเกินศักยภาพ 5 พันกว่าโครงการ
ร่วม 29,000 ล้านบาท!! ร่วมพัฒนา “โคราชโฉมใหม่” ไปในทิศทางเดียวกัน
อบจ.โคราช พร้อมประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี หลังประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมสามพี่น้องท้องถิ่น ทั้ง 333 อปท. เขตพื้นที่โคราช พบ บัญชีโครงการเกินศักยภาพของ เทศบาล และ อบต. ที่จำเป็นต้องประสานแผนเพื่อขอใช้งบ อบจ. จำนวน 5,139 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 28,524,371,277.24 บาท เพื่อให้โคราชพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน “นายก อบจ.” พร้อมผลักดันงบประมาณ เพื่อให้สามพี่น้องท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเป็น “โคราชโฉมใหม่” อย่างเต็มศักยภาพ
​วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมนกยูง โรงแรมเซนเตอร์ พอยต์ เทอมินอล 21 อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบัญชีโครงการเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกิดการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมี นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.,นายชัยเกียรติ เกษรบัวทอง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ. พร้อมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ประกอบด้วย นายชยุต พงศ์ธนทรัพย์ ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต1, นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ, นายประพจน์ ธรรมประทีป ส.อบจ.อ.เมือง เขต 4, นายอดุลย์ อยู่ยืน ส.อบจ.อ.เมือง เขต 2, เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อบจ. ประจำอำเภอ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
​ในที่ประชุมได้นำเสนอการพิจารณาบัญชีโครงการเกินศักยภาพของ อปท.ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เพื่อนำเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) อบจ.นครราชสีมา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 และ พิจารณานำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.นครราชสีมา (ก.บ.จ.นม.) รวมถึง การพิจารณาบัญชีโครงการเกินศักยภาพของ อปท. นำเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) อบจ.นครราชสีมา เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2565 และการพิจารณาบัญชีโครงการเกินศักยภาพของ อปท.(พ.ศ. 2561 – 2565) นำเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.นครราชสีมา (ก.บ.จ.นม.)
​“อบจ.นครราชสีมา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว โดยเป็นแผนพัฒนา 5 ปี(เทศบาล/อบต.) ที่เป็นโครงการเกินศักยภาพของท้องถิ่น ผ่านคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ ส่งมาที่คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ในการเสนอบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ. เพื่อนำเข้าสู่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบจ. จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง จากนั้นคณะกรรมการพัฒนา อบจ.พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง นำมาสู่การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง จำนวน 5,139 โครงการ งบประมาณ 28,524,371,277.24 บาท แบ่งตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 15 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 19,500,000 บาท, ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน 147 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 508,586,000 บาท และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง จำนวน 4,977 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 27,996,285,277.24 ทั้งนี้ประกาศใช้แผนโดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา” เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาต่อไป