รับมอบแล้ว!! ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต.ให้ อบจ.49 แห่ง “อบจ.โคราช” มั่นใจ “โคราชโฉมใหม่ระบบสุขภาพต้องยั่งยืน”
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 49 แห่ง โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น (ก.ก.ถ) เป็นประธานในพิธี
“การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ถือเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ อนามัย และชีวิต ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านการสาธารณสุขชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นชุมชนเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน อีกทั้ง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขมีความก้าวหน้า มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา มี รพ.สต. ทั้งสิ้น 348 แห่ง สมัครใจขอรับการถ่ายโอน จำนวน 182 แห่ง รอบแรกผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 21 แห่ง และ อบจ.นครราชสีมา มีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ที่จะจับมือ รพ.สต. และ อสม. ในการดูแลชุมชน “รวดเร็ว ทั่วถึง ทันที” และมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน”
สำหรับพิธีส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจฯ ในครั้งนี้มีการส่งมอบ อบจ. จำนวน 49 จังหวัด รพ.สต. จำนวน 3,265 แห่ง และบุคลากร จำนวน 21,917 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีการตั้งงบประมาณสำหรับการถ่ายโอน รพ.สต. ไปแล้ว 512 แห่งส่วนที่เหลือนั้นอยู่ในระหว่างพิจารณาผ่านสภาในวาระที่ 2 ต่อไป