MOU “เงี่ยงนางดำ” พัฒนาเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม “เมืองเก่าสูงเนิน”
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เยี่ยมชมนิทรรศการ “เงี่ยงนางดำ” โดยมอบหมายให้ นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงาน การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่น ตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้านองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการวิจัย “เงี่ยงนางดำ” การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้/การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาเงี่ยงนางดำ
โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.นครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นม., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม, นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ.นม., หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารท้องถิ่น, กลุ่มทอผ้า, กลุ่มหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมในพิธี