อบจ.โคราช แนะผู้ปลูกมันสำปะหลัง
ด้วยวิธีลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต
“การบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน อุตสาหกรรมแป้งมัน และโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ “สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ” ส่งเสริมเกษตรกร และประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในทิศทางที่หลากหลายจะช่วยให้เกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าว โดยเฉพาะมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศ ฉะนั้นวันนี้นับว่า อบจ.โคราช ได้มาเติมเต็มความรู้ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นนำกากมัน น้ำจากบ่อบำบัดที่มีสารอาหารและเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพเพิ่มสารอาหารให้แก่พืช รวมถึงการแนะแนวทางในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในด้านการเกษตร การเตรียมความพร้อมของดิน การเลือกพันธุ์มันสำปะหลังให้เหมาะกับพื้นที่ปลูกที่สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต ที่สำคัญจะทำให้เกษตรกรสร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น”
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุม C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการปรับปรุงดินสำหรับการปลูกมันสำปะหลังโดยใช้ของเหลือจากอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นหนึ่งหลักสูตรในโครงการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพประชาชน สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ที่จะได้รับความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต
โดยมี นายกมลศักดิ์ เกษเมธีการุณ รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ., นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม และ นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นายชัยทัต สมิตินนท์ อุตสาหกรรมจังหวัด, นายคณกร ทองสุขนอก เกษตรจังหวัด, นายสมชาย ศรีตระกูล ที่ปรึกษานายกสมาคมมันสำปะหลัง และ นายวรกร เปรื่องค้า หน.กลุ่มอารักขาพืช ร่วมพิธีพร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อร่วมขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะมันสำปะหลังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก นายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พานิชย์จังหวัด บรรยายในเรื่อง “นโยบายภาครัฐกับการส่งเสริมพืชเศรษฐกิจด้านการปลูกมันสำปะหลัง” ร่วมด้วยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านมันสำปะหลัง นายธีระ เอื้ออภิธร นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรยายในเรื่อง“การขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดนครราชสีมา สู่การสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง” และ ผศ.ดร.สุดชล วุ้นประเสริฐ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มทส. วิทยากรภาคปฏิบัติ “การเก็บตัวอย่างดินและการแปรผล ค่าวิเคราะห์ดิน”