9 มิถุนายน 2565
สำนักข่าง ได้ส่งเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดบดอัดถนนชุดที่ 4 ปฎิบัติงานในเขตพื้นที่ของ อบต.โนนรัง อ.ชุมพพวง ราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรังภายในบ้านโคกเพชร ม.4 ระยะทาง 1600 เมตร และปรับเกรดบดอดภายในบ้านโคกเพชร ม.4 ถึงบ้านบุตาหนา ตําบลตลาดไทร ระยะทาง 2500 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณประสงค์