“ดร.ยลดา รับมอบบัตรประจำตัว และเสื้ออสม. กิตติมศักดิ์”
วันที่ 15 มิถุนายน 2565 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีมอบบัตรประจำตัว อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และเสื้ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กิตติมศักดิ์ ในการประชุมเครือข่ายงานสุขภาพภาคประชาชน เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และนางสาววิลัยวัลย์ ธงสันเทียะ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จ.นครราชสีมา เป็นผู้มอบเสื้ออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด
พร้อมด้วย พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญที่ปรึกษานายกอบจ.นม., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการอบจ.นม., นายเตชิต กลิ้งทะเล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ณ ห้องประชุม ศอน. ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา