14 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่สายบ้านเหลื่อม-กุดเวียด อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
ขอบคุณภาพ : คุณประมวล