“Call Back” ฟื้นคืนโคราช
“พ่อเมืองโคราช นำทีมปรับกลยุทธ์พัฒนาเมือง ยก อบจ. พี่ใหญ่ของท้องถิ่น ต้นแบบต่อยอดนโยบายจังหวัด ฟื้นคืนโคราชในทุกมิติ ร่วมปรับแนวคิด มุมมอง และ วิสัยทัศน์ สร้างเมืองโคราช ให้เป็นไปในทิศทาง 8 + 13 หยิบประเด็นปัญหาสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่ภาคเศรษฐกิจ ที่ต้องฟื้นฟู หน่วยงานราชการเอง ก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ภายใต้ความร่วมมือในการสร้าง “แบรนด์โคราช” เริ่มต้นที่ การเป็น “SMART CITY” ให้เป็นที่จดจำและพูดถึงในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
ช่วงเช้าวันนี้ (15มิ.ย.65) ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง อบจ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 คน, หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาเมืองโคราชให้เกิดความยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ทั้งนี้ในส่วนของ อบจ.นครราชสีมา นำโดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ., รองนายก อบจ.,รองประธานสภา, คณะผู้บริหาร, ปลัด อบจ., รองปลัด อบจ.และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าหารือ พร้อมจิบน้ำชา กาแฟ อย่างเป็นกันเอง
พร้อมกันนี้มีประเด็นในเรื่องของการจัดตั้งสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา แห่งใหม่ ณ บริเวณศูนย์ราชการรอง ต.โคกกรวด ขณะนี้มีความคืบหน้าไปบางส่วน ทางที่ดินจังหวัดได้เข้าทำรางวัดและปรับพื้นที่เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
“อบจ.นครราชสีมา มุ่งเน้นการทำงานร่วมทุกภาคส่วน ต่อยอดนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างถูกทิศทาง การที่เราได้ทราบถึงแนวทางของจังหวัดนั้น จะทำให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ได้ถูกจุดตามความจำเป็นและเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เราอยากเห็นประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่นและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งวันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยจะทำให้ปัญหา อุปสรรค ในการทำงานได้รับการแก้ไข แต่ทั้งนี้ก็ต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยจังหวัดเองก็พร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของ อบจ. อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิด “โคราชโฉมใหม่” เน้นความเป็น Smart City ตามนโยบายจังหวัด นอกจากนี้ในส่วนของการศึกษา อบจ.มีโรงเรียนในสังกัดฯ 58 แห่ง เราตั้งใจจะทำให้เป็น Smart School, Smart Education รวมถึง การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนในแบบ Smart Health Care และที่สำคัญ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเรื่องถนน ที่อบจ.ได้ใช้มาตรฐานเดียวกับถนนของกรมทางหลวงชนบท มีการเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง ความชัดเจนของเส้นจราจรให้เป็นถนนตัวอย่างครบทั้ง 32 อำเภอ เพื่อร่วมกัน “ฟื้นฟูเมือง ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต” ของประชาชนร่วมกัน”