17 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสาย บ้านเมืองที – บ้านธารละหลอด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เนื่องจากได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนจากชาวบ้านเมืองที-บ้านธารละหลอด ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมบ่อ เกิดความยากลำบากในการสัญจรไปมา
ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา โดยสำนักช่างไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้ วิศวกรและนายช่างประจำอำเภอ เข้าตรวจสอบแล้วเรียบร้อย และมีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมด้วย