พิธีประดับพระเกี้ยวและพิธีมอบรางวัล TNS Award ประจำปี 2565
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธีประดับพระเกี้ยวและพิธีมอบรางวัล TNS Award ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และเห็นถึงความสำคัญของการเป็นลูกพระเกี้ยว ผู้มีความเพียร ดั่งวิสัยทัศน์ “สำนึกรักษ์บ้านเกิด เป็นเลิศวิชาการ สร้างสรรค์คุณธรรม” ซึ่งในปีนี้ มีนักเรียนที่เข้ารับการประดับเข็มจำนวน 129 คน พร้อมกับมอบรางวัล TNS AWARD สำหรับนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการศิลปะ ดนตรี กีฬา ระดับโรงเรียน ภูมิภาค และระดับประเทศ
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่า, นายสรรชัย กาญจนวัฒนา ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 8, นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นางสาวรุ่งเรือง กาญจนวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลเมืองใหม่, นายทนงค์ เขียวแก้ว ผอ.สถานศึกษา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียนร่วมพิธี