ส่งเสริมชาวหนองบุญมากใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.หนองบุญมาก รุ่นที่1 เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักปรัชญามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ
รวมทั้งได้ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแหล่งศึกษาดูงาน ที่ จ.อยุธยา และจ.ปทุมธานี โดยมีนายอภิชา เลิศพชรกมล ส.ส.เขต 9 จ.นครราชสีมา, นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอหนองบุญมาก, พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก, จ่าเอกสุรพงษ์ หมื่นบุญมี ท้องถิ่นอำเภ, น.ส.นันท์นภัส แนมขุนทด หน.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมพิธี