อบจ.โคราช แถลงข่าวการจัดมหกรรมการจัดการศึกษา’65 พร้อมเสวนาร่วมภาคีด้านการศึกษา เจาะประเด็น “อนาคตทางการศึกษาโรงเรียนสังกัด อปท.”
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา แถลงข่าวจัดมหกรรมการจัดการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ เสวนา “ขับเคลื่อนอนาคตทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ. ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ และ นางสาวญาณิศา พรมนา ม.5/1 รร.เตรียมอุดมฯ ตัวแทนนักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเสวนา ณ ห้อง Strider Bike ชั้น 1 เซ็นทรัล โคราช โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการ นายก อบจ., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ.,นายสุริยา ตันเจริญ ผจก.ทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช และผู้บริหารศึกษา รร สังกัด อบจ. ร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้
มหกรรมการจัดการศึกษาฯ เน้นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาและจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กว่า 76 กิจกรรม เน้นการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพราะตรงนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นโดยหลังจากจบงานมหกรรมการศึกษาภายในของ อบจ. นักเรียนที่ชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆ จะได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษาในระดับจังหวัด ไปจนถึงระดับประเทศ นอกจากนี้ อบจ.ได้เตรียมขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 58 แห่ง สู่อนาคตหลายมิติ โดย ทุกนโยบาย ทุกการพัฒนา ทุกโครงการ ก็ เพื่อให้ “เด็กได้เรียนในสิ่งที่อยากจะเป็น” ให้เด็กได้สามารถศึกษาต่อในชั้นอุดมศึกษามากขึ้น ให้เด็กได้สามารถใช้ชีวิต เอาตัวรอด ในโลกที่เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วได้
📣สำหรับมหกรรมการจัดการศึกษาฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ ห้องโคราชฮอลล์ 1 – 2 ชั้น 4 และสถานที่ในบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
“อบจ.นครราชสีมา ได้ขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 58 แห่ง เพื่อให้เกิดแนวทางพัฒนาการศึกษาของ อบจ.นครราชสีมา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้ทันยุคทันสมัย อีกทั้งได้นำระบบเทคโนโลยีด้านการศึกษาเข้ามายังโรงเรียน มีระบบข้อมูลแบบ BIG DATA มีโครงการอบรมหลักสูตรด้านการศึกษาใหม่ๆ ให้กับบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และอีกหลายโครงการที่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ฉะนั้น การเสวนาครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้มาพูดคุยผ่านการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ ก็จะทำให้สามารถมองภาพได้ชัดเจนว่าหลังจากนี้จะเพิ่มเติมจุดไหนอย่างไร เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ เราต้องการที่จะเห็นการศึกษาของท้องถิ่นมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าและมั่นคงไม่แพ้ที่ใด อบจ.จึงมุ่งมั่นที่จะให้มีการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ที่จำเป็น เราอยากเห็น “การเรียนเพื่อให้เกิดการสร้างคนคุณภาพ” เราอยากเห็น “การเรียนเพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพที่มั่นคง” ที่ผ่านมา อบจ.บูรณาการร่วมกับ มหาวิทยาลัย ทั้ง 4 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึง วิทยาลัยการอาชีพ เพื่อต่อยอดด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสายอาชีพ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามทิศทางและเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสำเร็จและเต็มศักยภาพ”