วันที่ 23 มิถุนายน 2565
สำนักช่าง ได้ส่งเครื่องจักร และเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 3 ทำการซ่อมแซมถนน ในเขต เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอเมือง ดังนี้
สายที่ 1 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรังสายหลังศูนย์โตโยต้า-ถนนสุรนารายณ์ บ้านหัวสระ หมู่ 5 ระยะทาง 1,000 เมตร
สายที่ 2 ซ่อมถนนดินสายหนองแจ้-บ้านพันดุง บ้านหัวสระ หมู่ 5 ระยะทาง 1,000 เมตร
สายที่ 3 ซ่อมถนนหินคลุก-ลูกรัง สายหัวสระ-หลังโรงเรียนบุญเหลือฯ บ้านหัวสระ หมู่ 5 ระยะทาง 1,100 เมตร
ขอบคุณภาพ : คุณบุญฤทธิ์