กินเข่าค่ำ” ตามรอย รากเหง้าเมืองโคราช
ข้ามมิติสู่ดินแดนเมืองเก่า รากเหง้าแห่งเมืองโคราช ณ บริเวณโบราณสถานปราสาทเมืองแขก
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน “กิน เข่า ค่ำ” อ.สูงเนิน ซึ่งอบจ.นครราชสีมา สนับสนุนงบประมาณกว่า 1.3 ล้านบาท เพื่อเนรมิตพื้นที่ปราสาทเมืองแขก จำลองบรรยากาศเสมือนความรุ่งเรืองของอาณาจักรยุคทวารวดี
โดยมี, นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการ นายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ. พร้อมสมาชิกสภา อบจ., นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอสูงเนิน, ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ และ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในงาน
🧩ในปีนี้ อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ อำเภอสูงเนิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมเป็นหนึ่งเดียวในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม สืบสานศิลปวัฒนธรรมย้อนยุค ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง ศรีจนาศะปุระ ชุด “นิรมิตกรรมเหนือลำตะคอง” การจำหน่ายสินค้า OTOP และ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน
📣ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมงานประเพณี “กิน เข่า ค่ำ” ได้ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565 บริเวณ ปราสาทเมืองแขก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา