รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ที่ โรงเรียนกุดจิกวิทยา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน (อาสาจราจรและสถานศึกษาปลอดภัย สวมหมวกกันน็อก 100%) รุ่นที่ 2 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด มีความรู้ รวมถึงการปฏิบัติตามกฎจราจร ตลอดจนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษา นายก อบจ.นม. พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นม., นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดฯ, ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด กลุ่มที่ 5, หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง, ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด กลุ่มที่ 5 จำนวน 110 คน เข้าร่วมการอบรม
ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลหัวทะเล และสถานีตำรวจภูธรอำเภอสูงเนิน ที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้