ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
และเยี่ยมชม “ตลาดของกิ๋นบ้านเอ็ง”
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา อ.สีคิ้ว นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.นครราชสีมา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนรูปเเบบ On-site ของโรงเรียน ภายหลังการประชุมฯ ได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา E-SPORTS อย่างเป็นทางการแก่นักเรียนโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่ร่วมแข่งขัน จากนั้น นายก อบจ.ได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันสุนทรภู่) เพื่อรำลึกถึงครูกวีสี่แผ่นดิน ซึ่งมีการจัดกิจกรรม “ตลาดของกิ๋นบ้านเอ็ง” เป็นการแสดงออกถึงความสามารถด้านอาหารและจำหน่ายสินค้าฝีมือของนักเรียน พร้อมให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าร่วมจัดโครงการฯ
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายกอบจ.นม., นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายศิริพงศ์ มกรพงศ์ รองประธานสภาอบจ.นม., นายเลิศชัย ธนประศาสน์ ส.อบจ.อำเภอสีคิ้ว เขต 2 , นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมกับ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 58 โรงเรียน ร่วมต้อนรับ