ตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. ที่ โรงแรมสุรสัมมนาคาร ชั้น1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกอบจ.นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2565 ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ 4.0 (PMQA 4.0) และรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMOA) รายหมวด หมวดที่ 1 การนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ในขั้นตอนที่ 2 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดตรวจประเมินรางวัล ขั้นตอนที่ 3 (การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ของจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน พร้อมด้วยนายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมรับการตรวจประเมิน