“สร้างสุขภาพทางเพศ” มุ่งแก้ปัญหาโรคติดต่อและตั้งครรภ์ของวัยรุ่น
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ โรงแรมโกลเด้นท์แลนด์ รีสอร์ท #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการดำเนินป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น กับคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาการตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ พร้อมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษาอบจ.นม., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการอบจ.นม, นายเตชิต กลิ้งทะเล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข, ครูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูอนามัยโรงเรียน จากโรงเรียนในสังกัดอบจ.นครราชสีมา บุคลากรผู้รับผิดชอบคลินิกยาต้านไวรัสเอดส์, คลินิกวัยรุ่นจากโรงพยาบาลประจำอำเภอ และบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน เข้าร่วมการรอบรม
ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.), วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์, ศูนย์อนามัยที่ 9, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา, องค์กรกลุ่มสื่อสายใย ที่มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้