หลักธรรมบำบัดจิตใช้ชีวิตอย่าง “มีสุข”
วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. ที่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกอบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา สามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อันจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ เป็นการบำบัดดูแลด้านจิตใจ ให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ อย่างสงบและมีความสุข ซึ่งกิจกรรมเน้นการบรรยายธรรมเทศนาเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตให้มีความสุข สร้างเป้าหมายแห่งชีวิต และทบทวนบทเรียนแห่งชีวิต ได้รับความอนุเคราะห์จากพระปลัดไพวัลย์ จิตตคุตโต เจ้าอาวาสวัดม่วง และแม่ชีมนัสนันทร์ ศิริรุ่งสกุลวงศ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรม มูลนิธิคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย เป็นพระวิทยากร
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษา นายก อบจ.นม. พร้อมด้วย นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ.นม., และนางภาสินี ศรีขาว หัวหน้างานสวัสดิการสงเคราะห์สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์วัดม่วง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการอบรม ร่วมพิธี