มาตรฐานการทำงานบุคลากร อบจ.โคราช
ภายใต้จิตสำนึกที่ดี และมีความรับผิดชอบ
มุ่งสู่ข้าราชการยุคใหม่!! ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
“อยากเห็นทุกคนทำงานอย่างมีความสุขในบ้านหลังใหญ่แห่งนี้ มีความสุขภายใต้การมีส่วนร่วมในการประสานการทำงานของส่วนราชการในสังกัดแบบเชิงรุกอย่างเข้มแข็ง เพื่อการบริการที่ดีต่อพี่น้องประชาชน”
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากรในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เป็น 1 กิจกรรมในโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัด อบจ.นครราชสีมา เพื่อปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมถึงการมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่สำคัญ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยข้าราชการประชุมรุ่นที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย. 65 ส่วนลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประชุมรุ่นที่ 2 วันที่ 1 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Hall 1 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช
โดยมี นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ., นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายก อบจ., น.ส.กษิรา อณวัชวณิช เลขานุการ นายก อบจ., นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัด อบจ , นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก 5 สำนัก, ผู้อำนวยการกอง 4 กอง และ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 500 คน