อบจ.โคราช จัดอบรมพี่น้อง อปท.333 แห่ง จับมือร่วมแก้ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ รร.รายาแกรนด์ อ.เมืองนครราชสีมา นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2565 โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายธนัญชัย วรรณสุข ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 11, นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ., นายธีระชัย เทพนอก ผอ.สำนักการช่าง ,นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 130 คน เข้าร่วม
ซึ่ง อบจ.นครราชสีมา ได้ตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงมากขึ้นจากการขยายตัวของตัวเมือง ทั้งภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ เกษตรกรรมฯลฯ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ อบจ.นครราชสีมา ร่วมกับ สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (นครราชสีมา) กรมควบคุมมลพิษ เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาความรู้ รับทราบนโยบาย และนำกลับไปดำเนินการในท้องถิ่นตนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยแบ่งการอบรมเป็น 3 รุ่นๆละ 130 คน รวม 390 คน
ขอขอบคุณวิทยากรจาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นม., สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นม., สนง.อุตสาหกรรม จ.นม., ศาลปกครอง จ.นม. และ สสจ.นม. ที่ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้