อบจ.โคราช หนุน ชาว อ.โชคชัย ศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำมาปรับใช้ในชีวิต
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ที่ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอโชคชัย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ.โชคชัย รุ่นที่ 3 เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถน้อมนำหลักปรัชญามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน
ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมศึกษาดูงาน ที่ จังหวัดอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายอำนวยศิลป์ มานะงาน ปลัดอาวุโส, นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อำเภอโชคชัย, นายประกาย ผลสว่าง พัฒนาการอำเภอโชคชัย พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน