โคราช เฟ้นหาครูผู้สมควรได้รับ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”
วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2566 (จังหวัดนครราชสีมา) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าร่วมประชุม และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบ Telecomference โดยแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meeting ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 13 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Charki Award) เป็นรางวัลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้แก่ครูผู้มีความทุ่มเทเสียสละตลอดจนสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่ลูกศิษย์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เพื่อนครู และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย กัมพูชา สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต เวียดนาม และ ประเทศไทย) รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 คน รวม 11 รางวัล ซึ่งจะดำเนินการคัดเลือกทุกๆ 2 ปี โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะเสนอกรอบความคิด และ คุณลักษณะเฉพาะของครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 11 ประเทศ ส่วนวิธีการสรรหาและคัดเลือกให้เป็นไปตามดุลพินิจแต่ละประเทศ ส่วนของประเทศไทยนั้น เมื่อมีการคัดเลือกระดับจังหวัดแล้ว จะได้จัดส่งรายชื่อครูที่ผ่านเกณฑ์ ไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้
ทั้งนี้ในการประชุมได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ คณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือก, คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์, คณะอนุกรรมการรับแบบเสนอชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติ,คณะอนุกรรมการรับการทักท้วง และ คณะอนุกรรมการจัดทำเรียบเรียงผลงานครูที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประสานงานคัดเลือก กลุ่มงานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-300106 ในวันและเวลาราชการ