อบจ.โคราช ขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. ที่ โรงแรมไอซาน่า โคราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และศึกษาดูงานที่อำเภอปากช่อง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ต่อชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น ประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จำนวน 135 คน ในระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม นี้
โดยมีพ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ.นครราชสีมา, นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1, พร้อมด้วยนายภรานิตย์ จันทร์ยัง ปลัดอำเภอเมืองนครราชสีมา, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัดอบจ. พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน อบจ. และผู้เข้ารับการอบรม