“อปพร. เข้มแข็ง” กำลังสำคัญสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ
“อบจ.นครราชสีมา พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่สามารถเพิ่มศักยภาพของ อปพร. ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ อย่างเต็มที่ เพราะที่ผ่านมาเราถือว่า อปพร. เป็นผู้เสียสละและมีความเป็นจิตอาสา ในการช่วยเหลือภารกิจของหน่วยงานภาครัฐในการดูแลพี่น้องประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น อปพร. จะเป็นกำลังสำคัญได้อย่างทันท่วงที ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ เป็นกำลังสำคัญเคียงคู่ไปกับ อบจ. เคียงคู่ไปกับ พี่น้องประชาชน ต่อไป”
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา นางยลดา หวังศุภกิจโศล นายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะรอง ผอ.ศูนย์ อปพร.จังหวัด กล่าวรายงานต่อ นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิด อบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่อาสาสมัครและผู้ประสบภัยพิบัติ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดนครราชสีมา” พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ อปพร.สังกัดศูนย์ อปพร.จังหวัด จำนวน 120 คน
โดยมี นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนาย อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ ที่ปรึกษานายก อบจ., นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด อบจ., หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติ และ นายกฤษฏ์ พูนเกษม หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ อปพร.จังหวัด กล่าวต้อนรับประธานในพิธี