อบจ.โคราช ตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ (LPA) ประจำปี 2565
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ ห้องประชุมรวงผึ้ง สนง.อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อบจ.นครราชสีมา (Local Performance Assessment LPA) ประจำปี 2565 ในการดำเนินการประเมินและตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้เป็นไปด้วยความละเอียด รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้ผลประเมินสามารถนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อปฏิบัติราชการ บริการประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัด, นายนิกร โสมกลาง เลขานุการนายกอบจ.นม,หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ. เข้าร่วมรับการตรวจประเมิน
ทั้งนี้ อบจ.ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารจัดการ,ด้านการบริหารงานบุคคล,ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง,ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมาภิบาล